Slider kursy - STR Project

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH/SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ S.T.R. PROJECT Stanisław Romaniszyn

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH/SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ S.T.R. PROJECT Stanisław Romaniszyn

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez S.T.R. PROJECT Stanisław Romaniszyn (zwaną w dalszej części Organizatorem).
 2. Szczegółowe informacje o organizowanych szkoleniach znajdują się na stronie https://str-project.pll oraz pod numerem telefonu 662-205-522
 3. Koszty podróży uczestnika/uczestniczki szkolenia/kursu pokrywa uczestnik/uczestniczka szkolenia, bądź jednostka zgłaszająca.

§ 2 Zgłoszenia na szkolenie

 1. Uczestniczką/uczestnikiem szkolenia/kursu jest osoba zgłoszona na szkolenie poprzez przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej https://str-project.pl/ lub poprzez przesłanie (dostarczenie osobiste) karty zgłoszenia na szkolenie, bądź bezpośredniego zgłoszenia zapotrzebowania przez Zleceniobiorcę.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia całego formularza zgłoszenia bądź Karty zgłoszenia na szkolenie.
 3. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem terminu określonego w formularzu zgłoszeniowym, zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów szkoleniowych oraz niniejszego regulaminu.
 4. Ilość miejsc na każde szkolenie jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 3 Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacji ze szkolenia, max. do trzech dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, należy dokonać przesyłając do Organizatora pismo informujące o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, e– mailem na adres romaniszyn.com.pl, bądź osobiście.
 2. Za datę rezygnacji ze szkolenia uznaje się datę wpływu pisma do Organizatora.
 3. W przypadku wpłynięcia pisma do Organizatora w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się następujący po nim dzień roboczy.
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia w czasie krótszym niż 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia uczestnik zobowiązany jest pokryć 20% wartości szkolenia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia.

§ 4 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na szkolenie, które odbywać się będzie w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie.
 2. Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe*, materiały piśmiennicze*, zaświadczenia/certyfikaty poświadczające ukończenie szkolenia/kursu.
 3. Po odbyciu szkolenia uczestniczka/uczestnik przystępuje do testu (pre-testu i post-testu*) sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas szkolenia.
 4. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie/certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności, odebrania materiałów szkoleniowych* i materiałów piśmienniczych*, zaświadczeń/certyfikatów.
 6. Uczestnicy szkolenia/kursu zobowiązani są do stosowania wewnętrznej procedury bezpieczeństwa dotyczącej minimalizowania skutków pandemii spowodowanej wirusem SARS-Cov-2. (Procedura dostępna na Sali wykładowej, oraz w sekretariacie Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o.)

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Wypełniając Formularz zgłoszeniowy/Kartę zgłoszenia na szkolenie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. T.R. PROJECT Stanisław Romaniszyn z siedzibą w Pile, ul. Różana Droga 1a informuje, że jest administratorem danych Uczestniczek/Uczestników szkolenia/kursu. Przedmiotowe dane przetwarzane będą przez Korporację wyłącznie w celach związanych z realizowanym szkoleniem/kursem, a w szczególności wykorzystane zostaną do wystawienia Pani/Panu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia/kursu. Dane te będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
 3. T.R. PROJECT Stanisław Romaniszyn zapewnia standard ochrony danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, do dokonania ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 2. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco dostępne w siedzibie Organizatora, oraz przekazywane uczestnikom szkolenia.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

*jeśli dotyczy