Mobilne Centrum Sukcesu „Twoja przyszłość” Kamilla Buczkowska wraz z Partnerem Projektu S.T.R Project Stanisław Romaniszyn zaprasza do udziału w Projekcie„Wracamy na rynek pracy !!!” nr RPWP.06.02.00-30-0024/17  realizowanym na terenie województwa wielkopolskiego. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6: Rynek pracy Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.                                                                                                                               Dofinansowanie projektu z UE: 395 586,65 zł 
Okres realizacji Projektu: od 01.08.2018r. do 31.07.2019r.


 

Cel Projektu:

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa wielkopolskiego w okresie od 01.08.2018r. do 31.07.2019r.

Projekt skierowany jest do 50 osób (30K/20M) – w tym 41 osób bezrobotnych  – poszukujących pracy i 9 osób biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy, powyżej 29 roku życia z jednej z poniższych grup:

osoby długotrwale bezrobotne (18os/10K), kobiety (30K), osoby z niepełnosprawnością (3os/2k), osoby o niskich kwalifikacjach (22os/14K), osoby w wieku 50 lat i więcej (9 os/5K);

Aktywizacja zawodowa następuje poprzez zindywidualizowane wsparcie, w tym wsparcie psychologiczne oraz spersonalizowaną ofertę wysokiej jakości szkoleń, możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażu oraz pośrednictwie pracy prowadzącym w konsekwencji do zatrudnienia. 


 

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

  • identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia wraz z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania (50os.),
  • specjalistyczne poradnictwo psychologiczne (50os.),
  • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (50os.),
  • 3 – miesięczne staże zawodowe (30os.),
  • pośrednictwo pracy (50os.).

 

Kto może wziąć udział w Projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

- w wieku powyżej 29 roku życia (osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 30 r.ż.),

- pozostającą bez zatrudnienia (osoba bezrobotna, zarejestrowana w Urzędzie Pracy lub  pozostająca bez pracy, niezarejestrowana, poszukująca pracy lub osoba bierna zawodowo),

- zamieszkującą zgodnie z Kodeksem Cywilnym  w województwie wielkopolskim. 


 

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, catering        na szkoleniu, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże, badania lekarskie przed stażem, zgłoszenie do ZUS i opłacenie odpowiednich składek w trakcie trwania szkoleń i staży zawodowych, opłacenie składek na ubezpieczenie NNW w trakcie stażu.


 

Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć    je do osobiście lub listownie do Biura Projektu, Al. Powstańców Wielkopolskich 164, 64-920 Piła, pok. nr 4, z dopiskiem: „Wracamy na rynek pracy !!!”.

Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej Projektu.

Dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Projektu, Al. Powstańców Wielkopolskich 164 (pokój 04), 64-920 Piła, pn-pt w godz. 8.00-15.00.

e-mail:k.skaryszewska@romaniszyn.com.pl

tel.733114999    


HARMONOGRAMY:

Harmonogram poradnictwa psychologicznego w Projekcie Wracamy na rynek pracy !!! 17.01.2019r. - 19.01.2019r..docx 

Harmonogram doradztwa zawodowego w Projekcie Wracamy na rynek pracy !!! 7.01.2019r.-14.01.2019r..docxx

Harmonogram doradztwa zawodowego w Projekcie Wracamy na rynek pracy !!! 30.11 - 7.12.docx

 Harmonogram poradnictwa psychologicznego w Projekcie Wracamy na rynek pracy !!! 11.12.2018-12.12.2018.docx

Harmonogram poradnictwa psychologicznego w Projekcie Wracamy na rynek pracy !!! 12.12-13.12.2018r..docx

Harmonogram doradztwa zawodowego w Projekcie Wracamy na rynek pracy !!! 11.12-12.12.2018r..docx


DO POBRANIA:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wracamy na rynek pracy !!!.DOCX

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - FORMULARZ REKRUTACYJNY.docx

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - kryteria.docx

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem.docx

Oświadczenie dla bezrobotnych niezarejestrowanych - do formularza rekrutacyjnego.docx

Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo - do formularza rekrutacyjnego.docx

Oświadczenie osoby długotrwale bezrobotnej (pow. 12 - mcy) - niezarejestrowanej w PUP..doc

Oświadczenie osoby niepełnosprawnej - specjalne potrzeby.doc

 

 

 

- - - - -