AKTUALNOŚCI:

Szanowni Państwo:

W związku z nieobecnością wykładowcy ulega zmianie harmonogram. Harmonogram zostanie wydłużony o jeden dzień do 21.02.2019

 


 

Szanowni Państwo:

Informujemy iż szkolenie zawodowe: Pracownik ds. księgowości z obsługą komputera, które odbywa się w dniach 04.02. 2019r. – 20.02.2019r. w Chodzieży, od 11.02.2019r. zmienił się adres realizacji zajęć.

Nowe miejsce realizacji szkolenia: ul. Kościuszki 25, 64-800 Chodzież.


 

Mobilne Centrum Sukcesu „Twoja przyszłość” Kamilla Buczkowska wraz z Partnerem Projektu S.T.R Project Stanisław Romaniszyn zaprasza do udziału w Projekcie„Wracamy na rynek pracy !!!” nr RPWP.06.02.00-30-0024/17  realizowanym na terenie województwa wielkopolskiego. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6: Rynek pracy Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.                                                                                                                               

Wartość projektu: 416 407,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 395 586,65 zł


Okres realizacji Projektu: od 01.08.2018r. do 31.07.2019r.


 

Główne zadania projektu:
1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia IPD
2. Wysokiej jakości szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych osób pozostających bez zatrudnienia
3. Staże umożliwiające nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców
4. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
5. Wsparcie psychologiczne

Planowane efekty:
-uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min. 30% UP
-wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:
*Dla osób w wieku 50 lat i więcej – co najmniej 33%
*Dla kobiet – co najmniej 39%
*Dla osób z niepełnosprawnościami – co najmniej 33%
*Dla osób długotrwale bezrobotnych – co najmniej 30%
*Dla osób o niskich kwalifikacjach – co najmniej 38%

Cel Projektu:

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa wielkopolskiego w okresie od 01.08.2018r. do 31.07.2019r.

Projekt skierowany jest do 50 osób (30K/20M) – w tym 41 osób bezrobotnych  – poszukujących pracy i 9 osób biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy, powyżej 29 roku życia z jednej z poniższych grup:

osoby długotrwale bezrobotne (18os/10K), kobiety (30K), osoby z niepełnosprawnością (3os/2k), osoby o niskich kwalifikacjach (22os/14K), osoby w wieku 50 lat i więcej (9 os/5K);

Aktywizacja zawodowa następuje poprzez zindywidualizowane wsparcie, w tym wsparcie psychologiczne oraz spersonalizowaną ofertę wysokiej jakości szkoleń, możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażu oraz pośrednictwie pracy prowadzącym w konsekwencji do zatrudnienia. 

 


 

 Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

  • identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia wraz z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania (50os.),
  • specjalistyczne poradnictwo psychologiczne (50os.),
  • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (50os.),
  • 3 – miesięczne staże zawodowe (30os.),
  • pośrednictwo pracy (50os.).

 

Kto może wziąć udział w Projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

- w wieku powyżej 29 roku życia (osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 30 r.ż.),

- pozostającą bez zatrudnienia (osoba bezrobotna, zarejestrowana w Urzędzie Pracy lub  pozostająca bez pracy, niezarejestrowana, poszukująca pracy lub osoba bierna zawodowo),

- zamieszkującą zgodnie z Kodeksem Cywilnym  w województwie wielkopolskim. 


 

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, catering        na szkoleniu, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże, badania lekarskie przed stażem, zgłoszenie do ZUS i opłacenie odpowiednich składek w trakcie trwania szkoleń i staży zawodowych, opłacenie składek na ubezpieczenie NNW w trakcie stażu.


 

Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć    je do osobiście lub listownie do Biura Projektu, Al. Powstańców Wielkopolskich 164, 64-920 Piła, pok. nr 4, z dopiskiem: „Wracamy na rynek pracy !!!”.

Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej Projektu.

Dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Projektu, Al. Powstańców Wielkopolskich 164 (pokój 04), 64-920 Piła, pn-pt w godz. 8.00-15.00.

e-mail:k.skaryszewska@romaniszyn.com.pl

tel.http://str-project.pl/zapytania/wracamy na rynek pracy/733114999    


HARMONOGRAMY:

harmonogram szkoleń - Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych - Wracamy na rynek pracy!!! Białośliwie 12.06-29.06.pdf

Harmonogram szkolenia zawodowego Pracownik gospodarczy w Projekcie Wracamy na rynek pracy !!! 06.04-24.04.pdf

21.03.2019 - 22.03.2019 Pośrednictwo pracy Wracamy na rynek pracy !!!.pdf

Harmonogram - pośrednictwo pracy w Projekcie Wracamy na rynek pracy !!! 18.02.2019-19.02.2019.pdf

szkolenie zawodowe - Sprzedawca - Kasjer z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych - Wracamy na rynek pracy !!!.pdf

Harmonogram szkolenia zawodowego Pracownik gospodarczy w Projekcie Wracamy na rynek pracy !!! 11.02-25.02.pdf

Harmonogram szkolenia zawodowego Konserwator powierzchni płaskich z uprawnieniami do 1 KV w Projekcie Wracamy na rynek pracy !!! 12.02-28.02.pdf

Harmonogram szkolenia zawodowego Magazynier z obsługą wózka jezdniowego Wracamy na rynek pracy !!! 11.02-28.02.pdf

Harmonogram szkolenia zawodowego archiwista z obsługą komputera w Projekcie Wracamy na rynek pracy !!! 17.01.2019-31.01.2019.pdf 

Harmonogram szkolenia zawodowego pracownik gospodarczy z uprawnieniami do 1 KV 04.02-20.02 Wracamy na rynek pracy !!!.pdf

Harmonogram szkolenia zawodowego archiwista z obsługą komputera w Projekcie Wracamy na rynek pracy !!! 17.01.2019-31.01.2019.pdf

Harmonogram szkolenia zawodowego Opiekun osoby starszej i zależnej w Projekcie Wracamy na rynek pracy !!! 19.01.2019r. - 04.02.2019r.

Harmonogram poradnictwa psychologicznego w Projekcie Wracamy na rynek pracy !!! 17.01.2019r. - 19.01.2019r.

Harmonogram doradztwa zawodowego w Projekcie Wracamy na rynek pracy !!! 7.01.2019r.-14.01.2019r.

Harmonogram poradnictwa psychologicznego w Projekcie Wracamy na rynek pracy !!! 12.12-13.12.2018r.

Harmonogram doradztwa zawodowego w Projekcie Wracamy na rynek pracy !!! 11.12-12.12.2018r.

Harmonogram poradnictwa psychologicznego w Projekcie Wracamy na rynek pracy !!! 11.12.2018-12.12.2018

Harmonogram doradztwa zawodowego w Projekcie Wracamy na rynek pracy !!! 30.11 - 7.12

 

 


DO POBRANIA:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wracamy na rynek pracy !!!.DOCX

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - FORMULARZ REKRUTACYJNY.docx

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - kryteria.docx

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem.docx

Oświadczenie dla bezrobotnych niezarejestrowanych - do formularza rekrutacyjnego.docx

Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo - do formularza rekrutacyjnego.docx

Oświadczenie osoby długotrwale bezrobotnej (pow. 12 - mcy) - niezarejestrowanej w PUP..doc

Oświadczenie osoby niepełnosprawnej - specjalne potrzeby.doc

 

 

 

- - - - -