AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo:

W związku z nieobecnością wykładowcy ulega zmianie harmonogram. Harmonogram zostanie wydłużony o jeden dzień do 21.02.2019


 

S.T.R. PROJECT Stanisław Romaniszyn  zaprasza do udziału w projekcie „Ścieżka sukcesu !!!” nr: RPWP.06.02.00-30-0021/17 realizowanym na terenie województwa wielkopolskiego. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6: Rynek pracy Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.

Wartość projektu: 416 407,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 395 586,65 zł


Okres realizacji Projektu: od 01.08.2018r. do 31.07.2019r.

 

Cel główny projektu:

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa wielkopolskiego, w okresie od 01.08.2018r. do 31.07.2019r.

Projekt skierowany jest do 50 osób (30K/20M) – w tym 41 osób bezrobotnych  – poszukujących pracy i 9 osób biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy, powyżej 29 roku życia z jednej z poniższych grup:

osoby długotrwale bezrobotne (18os/10K), kobiety (30K), osoby z niepełnosprawnością (3os/2k), osoby o niskich kwalifikacjach (22os/14K), osoby w wieku 50 lat i więcej (9 os/5K);

Aktywizacja zawodowa następuje poprzez zindywidualizowane wsparcie, w tym wsparcie psychologiczne oraz spersonalizowaną ofertę wysokiej jakości szkoleń, możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażu, oraz pośrednictwie pracy prowadzącym w konsekwencji do zatrudnienia. 

 


 

Główne zadania projektu:

 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia IPD
 2. Wysokiej jakości szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych osób pozostających bez zatrudnienia
 3. Staże umożliwiające nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców
 4. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
 5. Wsparcie psychologiczne

 


 

Planowane efekty:

-uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min. 30% UP

-wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:

*Dla osób w wieku 50 lat i więcej – co najmniej 33%

*Dla kobiet – co najmniej 39%

*Dla osób z niepełnosprawnościami – co najmniej 33%

*Dla osób długotrwale bezrobotnych – co najmniej 30%

*Dla osób o niskich kwalifikacjach – co najmniej 38%


 

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • diagnozę potrzeb i potencjałów UP wraz  utworzeniem Indywidualnego Planu Działania (50os.),
 • podpisanie umowy uczestnictwa (50os.),
 • specjalistyczne poradnictwo psychologiczne (50os.),
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (50os.),
 • 3 – miesięczne staże zawodowe (30os.),
 • pośrednictwo pracy (50os.).

 


Kto może wziąć udział w Projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

- w wieku powyżej 29 roku życia (osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 30 r.ż.),

- pozostającą bez zatrudnienia (osoba bezrobotna, zarejestrowana w Urzędzie Pracy lub  pozostająca bez pracy, niezarejestrowana, poszukująca pracy lub osoba bierna zawodowo),

- zamieszkującą zgodnie z Kodeksem Cywilnym  w województwie wielkopolskim. 

 


 

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.


 

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, catering (szkolenia, staż), zwrot kosztów dojazdu (szkolenia, staż), zwrot kosztów badań lekarskich i ubezpieczenie NNW.

 


 

Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście, listownie lub mailem – S.T.R. PROJECT Stanisław Romaniszyn, al. Powstańców Wielkopolskich 164, pok. nr 4, 64-920 Piła.

Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

Dodatkowe informacje udzielane są: ul. Powstańców Wielkopolskich 164 (pokój nr 4), 64-920 Piła (w określonych dniach i godzinach) kom: +48 883-289-000

e-mail:k.barke@romaniszyn.com.pl


 HARMONOGRAM:

szkolenie - Archiwista z obsługą komputera.pdf

szkolenie - Pracownik gospodarczy z uprawnieniami do 1KV - Budzyń.pdf

Pośrednictwo pracy - Marzec.pdf

szkolenie - pracownik ds ksiegowości z obsługą komputera Chodzież.pdf 

PSYCHOLOG - luty.pdf

Pośrednictwo pracy - Luty.pdf

IPD - Luty.pdf

szkolenie - Sprzedawca kasjer z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych.pdf

szkolenie - Konserwator powierzchni płaskich z uprawnieniami do 1KV.pdf

harmonogram - magazynier z obsługą wózka jezdniowego.pdf 

szkolenie - Pomoc kuchenna.pdf

szkolenie - Kosmetyczka.pdf

szkolenie - pracownik gospodarczy z uprawnieniami do 1kv - Chodzież.pdf 

PSYCHOLOG - styczeń.pdf

harmonogram IPD.pdf 

szkolenie - opiekun.pdf

szkolenie - Podstawy księgowości z obsługą komputera.docx

PSYCHOLOG.docx

IPD - Grudzień.docx 

HARMONOGRAM - IPD

 


 

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.DOCX

Załącznik-nr-4-do-Regulaminu-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-Projekcie-oświadczenie-o-zapoznaniu-się-z-Regulaminem 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - FORMULARZ REKRUTACYJNY.docx

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - kryteria.docx

Oświadczenie osoby niepełnosprawnej - specjalne potrzeby.doc

Oświadczenie osoby długotrwale bezrobotnej (pow. 12 - mcy) - niezarejestrowanej w PUP..doc

Oświadczenie dla bezrobotnych niezarejestrowanych - do formularza rekrutacyjnego.docx

Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo - do formularza rekrutacyjnego.docx

 http://str-project.pl/zapytania/ŚCIEŻKA SUKCESU/Oświadczenie dla bezrobotnych niezarejestrowanych - do formularza rekrutacyjnego.docx

- - - - -