logotyp

 

Aktualności

 

Szanowni Państwo!

 

Przypominamy, iż w ramach przystąpienia do Projektu koniecznym jest złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami (do pobrania poniżej). Ponadto należy złożyć dodatkowe oświadczenia: oświadczenie o udziale w innych projektach, jak również dodatkowe oświadczenie dotyczące sytuacji potencjalnego uczestnika projektu na rynku pracy oraz jego danych.

DO POBRANIA:

Spadochron sukcesu !!! - oświadczenie UP.pdf

Spadochron sukcesu !!! - udział w innych projektach.pdf


 

 

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Spadochron sukcesu!!!” nr: RPWP.07.01.02-30-0042/17. Wszystkich chętnych zainteresowanych udziałem w Projekcie, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu oraz do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać z naszej strony internetowej. Ilość miejsc ograniczona. Udział projekcie jest całkowicie bezpłatny.


O PROJEKCIE
S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn zaprasza do udziału w projekcie „Spadochron sukcesu!!!” nr: RPWP.07.01.02-30-0042/17 realizowanym na terenie gmin: Chodzież – gmina miejska i wiejska, Margonin, Szamocin, Miasteczko Krajeńskie – gmina wiejska, Łobżenica, Ujście, Wyrzysk, Jastrowie, Krajenka, Okonek, Tarnówka – gmina wiejska.
Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe. Wsparcie jest udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Całkowita wartość Projektu: 887 145,00 zł Dofinansowanie Projektu z UE: 754 073,25 zł Okres realizacji Projektu: od 01.06.2018 r. do 31.07.2019 r.
Cel główny projektu:
Głównym celem Projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa grupy docelowej 100 os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających biernymi zawodowo i zamieszkujących w woj. wielkopolskim według KC, na obszarach o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych, z których:
– 10 os. (6K/4M) to os. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
– 20 os. (12K/8M) to os. doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego, jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki,
– oraz 70 os. (40K/30M) to os. korzystające z PO PŻ.
Co oferujemy Uczestnikom Projektu?
* opracowanie Indywidualnych Planów Działania,
* indywidualne specjalistyczne poradnictwo psychologiczne oraz prawne i obywatelskie,
* szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje lub kwalifikacje,
* 3 – miesięczne staże zawodowe i pośrednictwo pracy,
* treningi kompetencji społecznych.

Planowane efekty projektu:

* uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min.20% Uczestników,

*32% Uczestników aktywnie poszukujących pracę, 

* osiągnięcie wskaźnika efektywności społecznej oraz zatrudnieniowej na poziomie odpowiednio 34% i 22%” przy planowanych efektach

 


Kto może wziąć udział w Projekcie:
Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
– osoby zagrożone ubóstwem/wykluczeniem zg. z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego,
– osoby zamieszkujące w WWLKP wg KC na obszarach OSI: gmina Chodzież – miejska i wiejska, gmina Margonin, gmina Szamocin, gmina Miasteczko Krajeńskie – wiejska, gmina Łobżenica, gmina Ujście,
- osoby bierne zawodowo.
Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.
Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów badań lekarskich i ubezpieczenie NNW.
W szczególności do udziału w Projekcie zapraszamy:
- osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- osoby doświadczające wielkokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki zawartej w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”.
- osoby korzystające z PO PŻ,
Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:
Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście, listownie lub mailem – S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn, al. Powstańców Wielkopolskich 164, 64-920 Piła.
Organizator przewiduje dwie edycje.
Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie oraz o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.


 

 

Dodatkowe informacje udzielane są: al. Powstańców Wielkopolskich 164, 64-920 Piła (w określonych dniach i godzinach) kom: +48 791-755-454 e-mail: j.kostecka@romaniszyn.com.pl www.str-project.pl 

Harmonogram:

Harmonogram indywidualnego specjalistycznego poradnictwa prawnego i obywatelskiego - Łobżenica.pdf

 

Harmonogram indywidualnego specjalistycznego poradnictwa psychologicznego - Łobżenica.pdf

Harmonogram opracowania indywidualnego planu działania - Łobżenica.pdf

Harmonogram treningów kompetencji społecznych - Łobżenica I i Łobżenica II.pdf

Harmonogram indywidualnego pośrednictwa pracy.pdf

Harmonogram indywidualnego, specjalistycznego poradnictwa psychologicznego - Lipia Góra, Chodzież (I edycja).pdf

Harmonogram indywidulanego, specjalistycznego poradnictwa prawnego i obywatelskiego - Lipia Góra, Chodzież (I edycja).pdf

Harmonogram opracowania indywidualnego planu działania (I edycja).pdf

Harmonogram treningów kompetencji społecznych - Lipia Góra, Chodzież (I edycja).pdf


 

Do pobrania:

umowa stażowa wzór.pdf

Regulamin-rekrutacji

Załącznik 1. Formularz rekrutacyjny i pozostałe załaczniki.pdf

Umowa uczestnictwa.pdf

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu.pdf

Broszura Spadochron sukcesu 


Rozeznanie ofertowe:

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie indywidualnego specjalistycznego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.pdf

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie indywidualnego specjalistycznego poradnictwa psychologicznego.pdf

 

Plakat MAPA DOTACJI spadochron sukcesu.jpg 

- - - - -